شعب رستوران صفری

رستوران صفری در دو شعبه  شعبه یک: پاسدارن نبش دشتستان  هشتم شماره تماس 1785شعبه دو : پاسداران جنب نیستان دهم  نبش کلانتری   22771300--22594579